SASTAV TIMOVA U ŠKOLSKOJ 2018/19.GODINI

 I Tim za kulturne aktivnosti Škole
1. Kristina Knežević, koordinator
2. Smiljka Kocić
3. Marija Đurić
4. Gordana Janković
5. Marko Drezgić, predstavnik učenika

II Tim za slobodne aktivnosti Škole
1. Marija Đurić, koordinator
2. Rada Jovanović
3. Valentina Sekulović Kašanski
4. Maja Milovanović
5. Milica Jovanović, predstavnik učenika

III Tim za profesionalni razvoj
1.Marina Skrinjik Ćorić, koordinator
2. Katarina Jakovljević
3. Dragana Lacmanović
4. Dragan Ristić
5. Deniza Letić
6. Tamara Dolgi

IV Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (Tim za prevenciju nasilja uključuje i zaštitu od diskriminacije, vređanja ugleda, časti i dostojanstva ličnosti)
1. Tamara Dolgi, koordinator
2. Vesna Prcović, direktor škole
3. Sekretar škole
4. Miroslava Petrović Lazarević
5. Zorica Pejčić
6.Vesna Tatar
7.Pavle Živanović
8. Dragan Marković

V Tim za zaštitu životne sredine
1. Svetlana Mališić, koordinator
2.Snežana Gnjatović
3.Dijana Perović
4. Olgica Mitrović
5. Snežana Radović

VI Tim za razvoj školskog sporta
1.Zoran Krstić, koordinator
2.Rajka Jocić Vignjević
3. Biljana Genal
4. Snežana Ivanović

VII Tim za saradnju sa lokalnom sredinom
1. Vesna Prcović, direktor
2. Kristina Knežević
3. Deniza Letić
4. Tijana Dinić
5. Igor Vranješević, predstavnik Školskog odbora
6. Filip Savković, predstavnik učenika

VIII Tim za saradnju sa porodicom
1. Nebojša Pavlović, koordinator
1. Tamara Dolgi
2. Slađana Dragojević/ Danijela Brzaković
5. Svetlana Mališić

IX Tim za ekskurzije
1.Kristina Ristić, koordinator
2.Jasmina Milošević
3.Vesna Tatar

X Tim za bezbednost i zdravlje na radu
1. Dragana Antonijević, koordinator
2. Ranka Hrvaćanin
2. Peđa Milić
3. Zoran Krstić

XI Tim za dodatnu podršku učenicima (inkluzija i ostali vidovi podrške učenicima)
1. Deana Stamenković, koordinator
2. Slađana Dragojević/ Danijela Brzaković
2. Tamara Dolgi
3. Ljiljana Radovanović
4. MilicaLučić
5. Rajka Jocić Vignjević

XII Stručni aktiv za razvoj školskog programa
1. Gabrijela Antić, koordinator
2. Jelena Pršić
3. Jelena Radović
4. Kristina Ristić
5. Valentina Sekulović Kašanski
6. Nevenka Janković, predstavnik roditelja

XIII Stručni aktiv za razvojno planiranje
1. Kristina Rostić, koordinator
2. Vesna Prcović, direktor
3. Kristina Ristić
4. Milena Ristić
5. Goran Redžepi
6. Branislav Fotić
7. Boris Bočina
8. Irena Bjelić Gorenjak, predstavnik roditelja


XIV Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
1. Katarina Jakovljević, koordinator
2. Danijela Ćušić
3. Kristina Knežević
4. Tijana Dinić
5.Svetlana Imperl, predstavnik roditelja
6. Ana Isgate, predstavnik učenika

XV Tim za razvjanje sposobnosti za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad
1.Miroslava Petrović Lazarević, koordinator
2. Gordana Stanišić
3. Jelena Radović
4. Milena Ristić
5. Gordana Janković
6. Tamara Dolgi
7. Ivana Rogić

XVI Tim za procenu bezbednosti rada škole
1.Sekretar škole
2. PP služba
3. Zoran Lulić, predstavnik Školskog odbora
4. Anabel Svjetlošak, predstavnik roditelja
5. Dragana Antonijević
6. Zoran Krstić

XVII Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
1. Marija Popivoda, koordinator
2. Deniza Letić
3. Marina Skrinjik Ćorić
4. Gordana Janković
5. Snežana Gnjatović

XVIII Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove
1. Tijana Dinić
2. Darko Tomić, predstavnik roditelja
3. Željko Gajić, predstavnik lokalne samouprave
4. LenaAntić, predstavnik učenika