Republičko takmičenje
Kategorija: кlasični likovni mediji – fotografija
Godina: 2018/19.


Nivo takmičenja: republičko
Forma takmičenja: foto-konkurs

Pravo učestvovanja: učenici srednjih stručnih i umetničkih škola čiji su radovi kvalitetom i bodovima prošli nivo školskog takmičenja. Predviđeni datum realizovanja školskog takmičenja je bio 22. 1. 2018. godine.
Zadate teme:
1. „Život ulice”
2. „Slobodna tema”

Podtema:
a) kolor
b) monohrom (crno-bela)

- Svaki autor može učestvovati sa maksimalno do 5 (pet) fotografija po temi, tj. podtemi.
- Fotografije ne smeju biti starije od 3 (tri) godine.
- Komisiju – žiri čine: 3 (tri) člana iz nezavisnih stručnih i profesionalnih institiucija, kao i član – posmatrač iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (koji ne ocenjuje, tj. ne žirira radove).
- Bodovanje se vrši tako da svaki član komisije, svaki rad pojedinačno može oceniti brojem bodova od 1 do 20 (od jedan do dvadeset). - Boduju se svi radovi pristigli po propozicijama.
- Donja granica broja bodova za prelazak selekcije radova za izlaganje je 45 do 40 bodova, u zavisnosti od veličine izlagačkog prostora. - Svaka tema i podtema nose po tri nagrade – diplome za prvo, drugo i treće mesto. U slučaju da više autora ima isti broj bodova, deliće osvojene plasmane. Ako jedan autor ima više fotografija u bodovnom rasponu predviđenom za nagrade u jednoj temi, tj. podtemi, dodeliće se nagrada samo najbolje rangiranoj fotografiji.
- Radove je potrebno dostaviti organizatoru takmičenja u elektoronskoj formi (narezane na CD-u) i u formi urađenih fotografija.

Tehničke karakteristike poslatih fotografija:
- Narezanih na CD-u u rezoluciji 300dpi u JPG formatu i 30cm po dužoj strani fotografije. Svaki fajl treba pojedinačno imenovati: ime i prezime autora, naziv rada i ime škole.
- Netačno dostavljen materijal se neće selektirati.
- Dostavljene (urađene) fotografije moraju biti ili laboratorijski obrađene ili odštampane na foto-papiru, sa dužom stranom od 30cm (trideset centimetara).
- Svaka odštampana fotografija na poleđini mora imati nalepnicu sa tačnim podacima:
1) ime i prezime
2) naziv rada
3) naziv teme
4) mentor
5) naziv škole
6) godina nastanka fotografije
7) izjava o saglasnosti roditelja
- Poslate fotografije i CD-e treba obezbediti adekvatnim pakovanjem, u suprotnom organizator ne snosi nikakvu odgovornost. - Fotografije koje su prošle selekciju, a posebno nagrađene, mogu biti u štampanoj formi dostavljene Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na raspolaganje.
- Organizator objavljuje rezultate na sajtu Škole za dizajn.
- Organizator organizuje izložbu selektiranih radova, kao i elektronskog kataloga (po potrebi i štampanog u adekvatnom obimu).

- Poslednji rok za slanje radova je (petak, žig pošte),17. maj 2019. godine. - Rad komisije – žirija: 30-31. maj 2019. godine
Kontakt organizatora: Goran Redžepi, nastavnik fotografije
E-mail: goran.redzepi@dizajnerska.edu.rs
Na osnovu člana 10 i člana 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mole se mentori da od roditelja pribave izjavu o saglasnosti, koja se šalje uz radove.
Mole se mentori i nastavnici fotografije koji rade sa autorima i budućim učesnicima takmičenja da organizatoru dostave kontakt e-mail radi direktnije komunikacije. Unapred hvala!

Radove slati na adresu organizatora:

Škola za dizajn
(za foto-konkurs)
Krupanjska 3
11 040 Beograd

Izjava o saglasnosti roditelja ( Preuzmi )


Pristigli radovi