Stručni organi škole

Stručni organi škole se bave unutrašnjom organizacijom rada (nastave, slobodne aktivnosti, savetodavni rad sa roditeljima i učenicima i sl. ) sa ciljem ostvarivanja školskog programa koji realizuju: direktor, pedagoški kolegijum, stručni aktiv za razvojno planiranje i stručni aktiv za razvoj školskog programa.

RedBr.

Naziv stručnog organa

Koordinatori

1.

Nastavničko veće

direktor škole

2.

Odeljenska veća

razredne starešine


3.

 

Pedagoški kolegijum


direktor, predsednici stručnih veća i stručnih aktiva

4.

Stručna veća za oblast predmeta

4.1

Društvenih nauka

Gordana Janković

4.2

Prirodno matematičkih nauka

 

Jelena Stojković

4.3

Srpskog jezika i književnosti

 

Valentina Sekulović Kašanski

4.4

Stranih jezika

Cmiljka Kocić

 

4.5

Crtanje i slikanje,

Modelovanja i Teorije forma


 

Vesna Tatar

5.

Članovi pedagoškog kolegijuma


 

5.1

 

Ambalaža

 

Branislav Fotić

 

5.2

Industrijski proizvodi i enterijer

Boris Bočina

 

5.3

 

Grafika

 

Goran Redzepi

 

5.4

 

Tekstil

 

Milana Ristić

 

5.5

 

Likovni tehničar

 

Kristina Ristić