Republičko takmičenje iz fotografije

Nivo: republičko
Forma: foto-konkurs

Pravo učestvovanja: učenici srednjih umetničkih škola, čiji radovi su kvalitetom i bodovima prošli nivo školskog takmičenja

Kategorije – teme:
1.„Život ulice“
2.Slobodna tema
Potkategorije:
a) kolor
b) monohrom (crno-bela)

- Svaki autor može učestvovati sa maksimalno do 5 (pet) fotografija po temi, tj. potkategoriji.
- Radovi mogu biti objedinjeni tematski, idejno i vizuelno. Jednistvo radova ne obavezuje komisiju - žiri da u odabiru zadrži sve radove.
- Fotografije ne smeju biti starije od tri godine.

Komisija – žiri broji 5 (pet) članova.
- Komisiju – žiri čine: 3 (tri) člana stručnih aktiva kolektiva organizatora, 2 (dva) člana iz nezavisnih stručnih institiucija i član – posmatrač iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
- Bodovanje se vrši tako da svaki član komisije svaki rad pojedinačno može oceniti brojem bodova od 1 do 20 (od jedan do dvadeset).
- Donja granica broja bodova za prelazak selekcije radova za izlaganje je 70 (sedamdeset bodova).
- Prva faza rada žirija je bodovanje radova, tj. selekcija.
- Druga faza rada žirija je određivanje dobitnika nagrada.
- Svaka tema i potkategorija nose po tri nagrade – diplome za prvo, drugo i treće mesto.
- Radove je potrebno dostaviti organizatoru takmičenja u elektoronskoj formi (narezane na CD-u) i u formi urađenih fotografija.

Tehničke karakteristike poslatih fotografija:
- 300dpi u JPG formatu i 30cm po dužoj strani fotografije.
- Netačno dostavljen materijal se neće selektirati.
- Dostavljene, urađene fotografije moraju biti ili laboratorijski obrađene ili odštampane na foto-papiru, sa dužom stranom od 30cm (trideset centimetara).
- Svaki fajl treba pojedinačno imenovati. Ako su fajlovi u jednoj temi stilski povezani i nose zajednički naziv, moraju nositi različite dodatne brojčane oznake.
- Svaka fotografija na poleđini mora imati nalepnicu sa tačnim podacima:
1)ime i prezime
2)razred
3)škola
4)mentor
5)naziv fotografije
6)godina nastanka fotografije
- Poslate fotografije i CD-e treba obezbediti adekvatnim pakovanjem, u suprotnom organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
- Fotografije koje nisu prošle selekciju biće vraćene autorima.
- Fotografije koje su prošle selekciju, a po završetku izložbe, biće dostavljene Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na raspolaganje.
- Organizator objavljuje rezultate na sajtu.
- Organizator organizuje izložbu selektiranih radova i štampa katalog.
- Poslednji rok za prijem radova je 12. maj 2017.
- Rad komisije – žirija: 27-28. maj 2017.

Radove slati na adresu organizatora:

Škola za dizajn
(za foto-konkurs)
Krupanjska 3
11 040 Beograd