IZDAVANjE DUPLIKATA SVEDOČANSTAVA I DIPLOMA

1. Potrebno je oglasiti nevažećim izgubljena svedočanstva ili diplomu u "Službenom glasniku" u Kneza Miloša br. 16 ili na drugoj lokaciji «Sl. Glasnika» – taksativno navesti koje se sve isprave oglašavaju .
2. Napisati molbu Sekretarijatu škole za izdavanje duplikata sa napomenom kada je upisana škola, koji obrazovni profil, da li je tokom školovanja bilo promene profila i ostalih bitnih podataka.
. 3. Uplatiti taksu u iznosu od 770,00 dinara (po primerku dokumenta) na račun 840-742221843-57 poziv na broj 97 50016 i kao namenu upisati; administrativna taksa za izdavanje duplikata – primalac: Republička uprava javnih prihoda
4. Rok za izdavanje duplikata je 8 dana od dana podnošenja zahteva